• Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β΄ Κατηγορίας: Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, Μ.Κ.Ο. κ.ά.
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας: Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Δημιουργία, λειτουργία και εποπτεία λογιστηρίων οργανωμένων επιχειρήσεων.
 • Αναδιάρθρωση λογιστηρίων εταιρειών σε σύγχρονα πρότυπα.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων απόλυτα εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου για την απόλυτη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
 • Εφαρμογή μηχανογραφημένης αναλυτικής λογιστικής, θεωρημένης αποθήκης και κοστολόγησης.
 • Μηνιαία εκτύπωση και ανάλυση ισοζυγίου.
 • Κατάρτιση Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.