• Αξιολόγηση βιωσιμότητας και κέρδους μιας ΝΕΑΣ επιχειρηματικής ιδέας.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan).
  • Αξιοποίηση ειδικών, κλαδικών, τοπικών, περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης.
  • Πλήρης αξιοποίηση επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων φορέων ή οργανισμών.
  • Δημιουργία φακέλου και υποστήριξη για οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση.
  • Υποστήριξη και σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).
  • Μηνιαίο report για παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών δεικτών από τους στόχους.
  • Οργάνωση και συμβουλές ταμειακών ροών.
  • Υποστήριξη στη δημιουργία αγορών στο εξωτερικό (εξαγωγές).